ul. Południowa 25B pok.20, 71-001 Szczecin, Polska
+48 514 62 82 38, +48 795 61 35 39, +48 91 443 69 73 biuro@abc-ubezpieczenia.com

Polityka Prywatności – RODO

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator i dane kontaktowe administratora.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ABC UBEZPIECZENIA Monika Malinowska z siedzibą w Szczecinie, ul. Południowa 25B/15 (dalej „ABC UBEZPIECZENIA”).
Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@abc-ubezpieczenia.com, telefonicznie pod numerem: 795 613 539 lub pisemnie na wyżej wskazany adres do korespondencji.
We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym korzystania z praw związanych przetwarzaniem danych, może Pani/Pan kontaktować się z administratorem danych osobowych.
2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.
ABC UBEZPIECZENIA może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:
a) przedstawienia oferty marketingowej produktu ubezpieczeniowego z oferty współpracujących z ABC UBEZPIECZENIA zakładów ubezpieczeń – podstawę do przetwarzania stanowi dobrowolna zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – dalej „RODO”.
b) marketingu bezpośredniego usług własnych zakładu ubezpieczeń, z którym ma Pan/Pani zawartą za pośrednictwem ABC UBEZPIECZENIA umowę ubezpieczenia lub innych usług oferowanych przez ABC UBEZPIECZENIA – podstawę do przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO, którym jest marketing usług własnych tego zakładu ubezpieczeń, na podstawie powierzonego ABC UBEZPIECZENIA zakresu przetwarzania danych osobowych przez ten zakład ubezpieczeń oraz marketing usług własnych ABC UBEZPIECZENIA.
c) zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą niezbędnych do zawarcia umowy (np. na potrzeby wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia) i wykonywania umowy, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt b RODO, na podstawie powierzonego ABC UBEZPIECZENIA zakresu przetwarzania danych osobowych przez współpracujący zakład ubezpieczeń.
d) oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnego obowiązku ciążącego na zakładzie ubezpieczeń, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO, na podstawie powierzonego ABC UBEZPIECZENIA zakresu przetwarzania danych osobowych przez współpracujący zakład ubezpieczeń.
e) wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ABC UBEZPIECZENIA w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO.
f) w celach analitycznych, w tym profilowania na potrzeby monitorowania i analiz oferty produktów ubezpieczeniowych współpracujących z ABC UBEZPIECZENIA zakładów ubezpieczeń, w celu zapewnienia możliwości zaproponowania produktu najbardziej dostosowanego do wymagań i potrzeb osoby poszukującej ochrony ubezpieczeniowej – podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, jakim jest proponowanie klientowi produktu najbardziej odpowiedniego do wymagań i potrzeb klienta, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO oraz docelowo także niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO, w ramach realizacji art. 8 ust. 1 i ust. 3 Ustawy z 15 grudnia 2017r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017r. poz. 2486), wprowadzającej obowiązek ustalenia wymagań i potrzeb osoby poszukującej ochrony oraz przedstawienia produktu odpowiedniego do tych wymagań i potrzeb.
g) ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub w ramach obrony przed dochodzonymi roszczeniami, związanych z przedstawioną Pani/Panu ofertą produktu ubezpieczeniowego – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest zapewnienie możliwości dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, w rozumieniu art. 6 ust.1 pkt f RODO.
3. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pan/Pana będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka). Decyzje te będą dotyczyły wysokości składki ubezpieczeniowej. Decyzje będą podejmowane na podstawie Pani/Pana danych obejmujących w szczególności imię i nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, miejsce zamieszkania. Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego zawarcia z Panią/Panem umowy ubezpieczenia.
4. Informacja o wymogu podania danych osobowych.
Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia oraz dokonanie oceny ryzyka.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
5. Okres przechowywania danych.
Pan/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów profilowania i analitycznych jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.
6. Przekazywanie danych
a) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa oraz zakładom ubezpieczeń współpracującym z ABC UBEZPIECZENIA oraz do Unilink S.A., jako agenta ubezpieczeniowego (w ramach pośrednictwa ubezpieczeniowego).
b) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, tj. dostawcom usług IT lub współpracującym z ABC UBEZPIECZENIA partnerom, w ramach wykonywania przez nich czynności agencyjnych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
c) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę lub przetwarzających dane osobowe w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).
7. Pani/Pana prawa.
a) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
b) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
c) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby profilowania.
d) W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub przetwarzanie na podstawie na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
e) W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, prawo do wyrażenia własnego stanowiska oraz wystąpienia o ponowne przeanalizowanie Pani/Pana sprawy i podjęcie decyzji przez pracownika zakładu ubezpieczeń współpracującego z ABC UBEZPIECZENIA.
f) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych osobowych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych lub bezpośrednio z organem nadzorczym (w zakresie prawa do wniesienia skargi do tego organu).

Informacja Administratora Danych Osobowych

Oświadczenie dot. Przetwarzania Danych Osobowych